Privacyverklaring

Inleiding en bedrijfsgegevens

‘t Wildhuus is een verkooporganisatie die zich richt op landelijke decoraties en woonaccessoires. Het assortiment bevat geweien, huiden, vachten, maar ook potten, kaarsen en kandelaars. De specialiteit van ’t Wildhuus is Europese preparaten.

Adresgegevens:
’t Wildhuus Landelijke decoraties
Dorpsstraat 19
6732AD Harskamp

Contactpersoon voor privacy aangelegenheden: Mw. C. Blankespoor – Wernsen

‘t Wildhuus geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van ‘t Wildhuus De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, contactgegevens staan hierboven.

Begrippen

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In de context van deze Privacy verklaring is ‘t Wildhuus verwerkingsverantwoordelijke.
Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (individu).
Gegevensverwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken en vernietigen van persoonsgegevens.
Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

Persoonsgegevens

‘t Wildhuus verzamelt de onderstaande gegevens. Dit doen we alleen als u beslist om deze aan ons beschikbaar te stellen. Deze gegevens worden beheerd in een beveiligde omgeving, uitsluitend toegankelijk voor bevoegden.

1. Wanneer u ons een bericht zendt via het contactformulier van onze website of via e-mail of u ons op een andere manier, bijvoorbeeld per post, gegevens verstrekt, dan gebruiken wij uw naam en e-mailadres.
2. In het geval dat u een bestelling heeft geplaatst gebruiken wij uw gegevens om de bestelling af te handelen. Hieronder verstaan wij het gebruiken van uw adres voor bezorging of verzending en de gegevens voor een correcte administratieve en fiscale afhandeling (facturering).

Doeleinden en gebruik van gegevens

Wij gebruiken de gegevens die we verkrijgen via e-mail om te reageren op het verzoek dat u heeft gezonden, zoals bijvoorbeeld een verzoek tot informatie over onze producten of een vraag. Wij gebruiken uw gegevens bij een bestelling in onze webwinkel om de koopovereenkomst uit te kunnen voeren. Het gaat altijd om de door u zelf – met uw toestemming – verstrekte gegevens.

Verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke (‘t Wildhuus)

Persoonsgegevens worden slechts voor de in deze Privacyverklaring omschreven, gerechtvaardigde doeleinden verzameld. Zij worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
Indien persoonsgegevens door derden worden verwerkt zal ‘t Wildhuus zich er van vergewissen dat dit conform de standaarden van de AVG plaatsvindt, onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten.
De opgenomen persoonsgegevens moeten rechtmatig verkregen zijn.
‘t Wildhuus treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
‘t Wildhuus zorgt ervoor dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Gegevens delen

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Hiervoor maken wij gebruik van een erkende pakketdienst. Wij maken meestal gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een administratiekantoor. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot de werkzaamheden die wij voor u hebben verricht. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van facturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Deze dienstverlener is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

‘t Wildhuus deelt verder geen persoonsgegevens met derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij het een wettelijke verplichting betreft.

‘t Wildhuus deelt geen persoonsgegevens met bedrijven of instanties buiten de EU.

Bewaren

‘t Wildhuus bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant bij ons bent.

Op grond van toepasselijke administratieve en fiscale verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ‘t Wildhuus. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Hoe wij omgaan met cookies

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van cookies

Google Analytics

Op onze website is een script geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. Wij plaatsen momenteel geen cookies van derde partijen

‘t Wildhuus behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Laatste wijziging: juli 2018